TCZEW szkolenie indywidualne

Tczew lub Lisewo (w trakcie potwierdzania)
Termin dla uczestników szkolenia Realizatora w klasach 1-3 sp 
22-25.04.2023

Pobierz szczegółowy informator oraz Regulamin.

Program rekomendowany „Spójrz inaczej” to cykl zajęć skupiających się na wzmacnianiu i kształtowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych. Jest treningiem umiejętności społecznych wzmacniającym czynniki chroniące przez uzależnianiem się, stosowaniem przemocy i zaniedbywaniem swojego zdrowia psychicznego.

Na poziomie pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat, celami szczegółowymi Programu jest:

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,
 • zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

Udział w szkoleniu niewątpliwie jest wymagający, ale daje rzetelny warsztat i prawdziwe
– zbadane empirycznie – narzędzie do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnikiem szkolenia mogą być:

 • nauczyciele i wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy
 • socjoterapeuci
 • studenci pedagogiki i psychologii
 • wychowawcy pracujący w placówka opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawcy pracujący w świetlicach środowiskowych, MDK, etc.
 • inne osoby pracujące z dziećmi

Charakter szkolenia

Program Spójrz Inaczej opracowany został na dwa etapy edukacyjne, stąd proponujemy udział w wybranym szkoleniu:

 • Szkolenie dla Realizatora programu w klasach 1-3 sp trwa 4 dni w sumie 35 godz. dydaktycznych
 • W szkoleniu uczestniczy 13-15 osób.
 • Certyfikat uzyskuje osoba, która była w 90% obecna na szkoleniu.
 • Szkolenie nie jest skracane, nawet na prośbę uczestników.

Szkolenie prowadzi

Kamila Balcerzak
Trener programu
Spójrz Inaczej

Z wykształcenia jest pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji i socjoterapeutą. Ma doświadczenie w pracy w różnych placówkach tj. szkoła, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, placówka opiekuńczo-wychowawcza, poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zawodowo zajmuje się profilaktyką uniwersalną, pracą terapeutyczną z rodzicami oraz dziećmi
z trudnościami emocjonalno-społecznymi i SPE. Prowadzi przedmioty dla studentów studiów podyplomowych,
konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w charakterze terapeuty
i koordynatora merytorycznego wprowadzając innowacje na rynek edukacyjny. Aktualnie przygotowuje się do roli psychoterapeuty systemowego w akredytowanej placówce psychoterapii.

Tworzy portal www.TANDEMwarsztaty.pl zajmujący się profilaktyką uniwersalną oraz pracą w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych. Udostępnia autorskie płatne i bezpłatne konspekty, narzędzia do pracy oraz infografiki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.