Szkolenie Realizatora „Spójrz inaczej”

Program rekomendowany „Spójrz inaczej” to cykl zajęć skupiających się na wzmacnianiu i kształtowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych. Jest treningiem umiejętności społecznych wzmacniającym czynniki chroniące przez uzależnianiem się, stosowaniem przemocy i zaniedbywaniem swojego zdrowia psychicznego.

Na poziomie pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat, celami szczegółowymi Programu jest:

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,
 • zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

Na poziomie pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 11-14 lat, celami szczegółowymi Programu jest:

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,
 • tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków.

Udział w szkoleniu niewątpliwie jest wymagający, ale daje rzetelny warsztat i prawdziwe
– zbadane empirycznie – narzędzie do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnikiem szkolenia mogą być:

 • nauczyciele i wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy
 • socjoterapeuci
 • studenci pedagogiki i psychologii
 • wychowawcy pracujący w placówka opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawcy pracujący w świetlicach środowiskowych, MDK, etc.
 • inne osoby pracujące z dziećmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.