Profilaktyka w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

Jak ująć profilaktykę przemocy i uzależnień w programie Wychowawczo-Profilaktycznym?

1. Należy pamiętać, że w czerwcu przeprowadzamy diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących. W diagnozie ujmujemy korzystanie z używek. Bliżej czerwca planuję stworzyć post z propozycją takiej ankiety.
2. Już w nowym roku szkolnym, we wnioskach z badania ujmujemy potrzebę profilaktyki uniwersalnej.
3. Sylwetka ucznia/absolwenta. Tu możemy wpisać, uczeń ma rzetelną wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z multimediów, szkodliwości substancji psychoaktywnych. Uczeń wyposażony jest w umiejętności asertywnego odmawiania oraz proszenia o pomoc dorosłych w sytuacjach trudnych.
a. Nie zapominajmy, że kształtowanie kompetencji miękkich jest bardzo ważnym czynnikiem chroniącym.
4. W dziale obejmującym strategie, wpisujemy udział uczniów w warsztatach w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy, uzależnień behawioralnych i chemicznych. Organizacja wywiadówki profilaktycznej(a najlepiej dwóch/trzech). Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Cele i struktura PWP: Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień, Cel: Kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia cywilizacyjne
5. Instytucje – nie pominąć organizacji, które będą zajmowały się profilaktyka.
Proszę pamiętać, że Program zatwierdza Rada Rodziców. Ważne jest, aby wcześniej zaplanować, jakie instytucje będą zajmowały się profilaktyką. Jeśli wśród wszystkich rodziców znajdzie się problematyczny i niezadowolony, zawsze można się powołać, że ta instytucja była ujęta w PWP. Rodzice wyrazili zgodę poprzez akceptację programu we wrześniu.
Od czasu kiedy pracuję, miałam do czynienia z różnymi sytuacjami. Protesty są naprawdę bardzo rzadkie, ale problematyczne. W ten sposób ucinamy temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.